Algemene voorwaarden

Seizoen 2023 - 2024

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door mij geleverde gitaar- en muzieklessen.

Lesovereenkomst

De lessen worden uitgevoerd op basis van mondelinge overeenkomst, die geacht wordt van kracht te zijn vanaf de eerste lesafspraak tot en met de laatste overeengekomen lesafspraak na tijdige opzegging. De lesovereenkomst met nieuwe klanten wordt schriftelijk bevestigd middels een informatief e-mailbericht, onder verwijzing naar deze voorwaarden.

Proefles

Ter introductie bied ik in mijn lespraktijk aan nieuwe leerlingen een gratis en geheel vrijblijvende proefles aan. Hier worden geen verdere voorwaarden aan gesteld, behalve dat de afspraak voor de proefles wordt nagekomen.

Nota bene: deze regeling geldt niet voor lessen op locaties, zoals MKC Montijn, waar een lesruimte moet worden gehuurd.

Annulering en wijziging lesafspraken

Reeds gemaakte lesafspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Wordt de afspraak later afgezegd, dan wordt de les in rekening gebracht.

Incidentele wijzigingen van lesafspraak in overleg, tot 24 uur voor de afspraak. Wijziging vaste lesafspraak in overleg, geef dit zo vroeg mogelijk aan.

Als ik door omstandigheden zelf geen les kan geven, dan wordt de les uiteraard niet gerekend. Voor zover mogelijk maken we een afspraak om de gemiste les in te halen.

Ziekmelding

Bij ziekmelding van de leerling wordt een inhaalles aangeboden, mits de ziekmelding ten minste 24 uur voor de lesafspraak plaatsvindt.

Aanvangs- en einddatum lespakket

Een lespakket begint op de eerste ingeplande lesafspraak van het pakket. De einddatum van een lespakket varieert, afhankelijk van het overeengekomen aantal lessen, de periode tussen lessen, tussenkomende vakanties en inhaallessen. Het aantal resterende lessen van een pakket kan op ieder moment bij mij worden opgevraagd.

Verlenging lespakket

Korte lespakketten (minder dan 10 lessen van 30 minuten) worden in overleg verlengd. Lespakketten van 10 of meer lessen worden stilzwijgend verlengd met een lespakket van gelijke aard en omvang. Tijdige opzegging is vereist om verlenging te voorkomen, zie volgende punt.

Opzegging

Kosteloze opzegging van een volgend lespakket kan tot uiterlijk 2 weken voor de einddatum van het lopende lespakket. Bij latere opzegging zijn € 25,- annuleringskosten verschuldigd.

Na begin van een stilzwijgend verlengd lespakket geldt een wettelijke opzegtermijn van een maand, ingaande op de datum van opzegging. Bij opzegging van een lopend lespakket zijn € 25,- annuleringskosten verschuldigd.

Na begin van een in overleg overeengekomen lespakket kan dit lespakket niet worden opgezegd. Bij tussentijds stoppen wordt resterend lesgeld niet gerestitueerd.

Compensatie

Bij langdurige verhinderding door overmacht of zwaarwegende omstandigheden kan compensatie worden aangevraagd door een toelichting te mailen naar gitaarles@gillesvaneeden.nl. Ik beoordeel of compensatie kan worden toegekend en zo ja, in welke vorm: restitutie van het resterende cursusgeld of een tegoedbon ter hoogte van dat bedrag.

Geldigheidsduur lespakket

Een lespakket heeft, net als een strippenkaart, een beperkte geldigheidsduur. De geldigheidstermijn varieert afhankelijk van het aantal lessen:

Aantal lessen 30 minuten Geldigheidsduur pakket na aanvang
20 een jaar
12 zes maanden
8 vier maanden
4 twee maanden

Een les van een uur wordt hier gerekend als twee lessen van 30 minuten. Na verloop van de geldigheidstermijn van het pakket komen eventueel resterende ongebruikte lessen te vervallen.

Betaling

Lespakketten worden eenmalig bij aanvang in rekening gebracht. Betalen in termijnen is mogelijk, zie volgende punt.

Betaling in termijnen

Als betaling in termijnen gewenst is moet dit worden gemeld voor aanvang van een lespakket. In dat geval ontvangt de klant termijnfacturen voor twee of drie termijnen, afhankelijk van de omvang van het lespakket.

Tariefwijzigingen

Het recht op tariefwijzigingen is voorbehouden. Het streven is de lestarieven niet vaker dan eenmaal per jaar bij aanvang seizoen aan te passen.

Repetities voor publieke uitvoeringen

Neemt de leerling deel aan een (mede) door mij georganiseerde voorstelling, dan gelden hiervoor noodzakelijke extra repetities buiten de normale lesuren om ook als lestijd en worden verrekend met het lespakket.

Wijziging contactgegevens

Wijziging in contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) zo spoedig mogelijk aan mij doorgeven.

Informatie

Het recht af te wijken van op de website en op social media vermelde informatie is voorbehouden.