Voorwaarden

Ik vraag om begrip voor de volgende voorwaarden:

Betalen

De leerling betaalt minimaal vier lessen vooruit.

Verlenging lespakket

Korte lespakketten (minder dan 12 lessen) worden in overleg verlengd. Lespakketten van 12 of meer lessen worden stilzwijgend verlengd met een overeenkomstig lespakket.

Geldigheidsduur lespakket

Een lespakket heeft, net als een strippenkaart, een beperkte geldigheidsduur. De geldigheidstermijn varieert afhankelijk van het aantal lessen:

Aantal lessen 30 minuten Geldigheidsduur pakket na aanvang
20 een jaar
12 zes maanden
8 vier maanden
4 twee maanden

Een les van een uur wordt gerekend als twee lessen van 30 minuten. Na verlopen van de geldigheidstermijn van het pakket komen eventueel resterende ongebruikte lessen te vervallen.

Stoppen en restitutie van lesgeld

Voor het eerste lespakket geldt geen opzegtermijn. Stoppen kan altijd, lesgeld wordt in dat geval niet gerestitueerd. Na stilzwijgende verlenging geldt een opzegtermijn van een maand.

Tariefwijzigingen

Het recht op tariefwijzigingen is voorbehouden. Het streven is de lestarieven niet vaker dan eenmaal per jaar bij begin seizoen aan te passen, voor zover economische factoren dit in redelijkheid vergen.

Afspraken en aanwezigheid

Wij maken afspraken voor lessen op bepaalde dagen en tijdstippen. Je mag van mij verwachten, dat ik de gemaakte afspraken naar beste vermogen nakom. Ik verwacht dan van jou, dat jij dat ook doet.

In de gereserveerde tijd kan ik geen andere leerlingen aannemen. Reeds gemaakte afspraken kunnen alleen incidenteel worden gewijzigd, wanneer je ten minste 24 uur van tevoren aangeeft dit te willen. Als je zonder bericht afwezig bent of vlak voor de afspraak gauw nog even afbelt, dan wordt de les toch doorberekend.

Als ik door omstandigheden zelf geen les kan geven, dan wordt de les uiteraard niet gerekend. In dit geval stel ik je zo vroeg mogelijk op de hoogte. Indien mogelijk maken we een afspraak om de gemiste les in te halen.

Vergeet niet wijzigingen in jouw contactgegevens (adres, telefoon, e-mail) aan mij door te geven.

Deelname aan voorstellingen en optredens

Neem je deel aan een mede door mij georganiseerde voorstelling, dan gelden hiervoor noodzakelijke extra repetities buiten de normale lesuren om ook als lestijd.